Search

politika zasebnosti

Spoštujemo zasebnost!

1. O politiki zasebnosti

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani, kupce v spletni trgovini ter druge osebe z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov v Blaž Miklavčič s.p. Ta Politika dodatno pojasnjuje tudi soglasje za obdelavo podatkov, rok hrambe podatkov, pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov in pravice posameznikov v primeru kršitve predpisov s področja varstva osebnih podatkov. V tej Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:
 • kontaktne informacije Blaž Miklavčič s.p.,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

2. Upravljalec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Blaž Miklavčič s.p., ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.
Podatki o upravljavcu:
Blaž Miklavčič s.p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas, davčna številka: 55229484.

3. Osebni podatki, ki jih zbira Blaž Miklavčič s. p.

Blaž Miklavčič s. p. zbira naslednje kategorije podatkov:
 1. Podatke, ki jih posredujete sami
  • ko se registrirate kot uporabnik
  • ko oddate naročilo,
  • ko stornirate naročilo,
  • ko se naročite na »newsletter«,
  • ko pregledujete naše vsebine,
  • ko nam posredujete različna vprašanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek ipd.
 2. Podatke, ki jih ustvaritve med uporabo naših storitev
  • predvsem, ko objavite vprašanje, komentar ali oceno kateregakoli izmed naših izdelkov.
 3. Podatke iz drugih virov
  • npr. informacijo, ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne ali plačilne kartice.
 4. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
 5. V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov je Blaž Miklavčič s. p. kot upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov dolžan zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, katere vrste osebnih podatkov so bile posredovane, komu, kdaj in po kateri pravni podlagi, za kateri namen oziroma iz katerih razlogov oziroma za potrebe katerega postopka, razen če drug zakon za posredovanje posameznih vrst podatkov ne določa drugače.
  Obdelava na podlagi zakona:
  Blaž Miklavčič s. p. osebne podatke uporabnikov storitev spletne trgovine obdeluje za namene izvedbe vaših naročil, pošiljanje »newsletterja« v kolikor se nanj naročite, zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (npr. za vodenje finančnih in poslovnih knjig), reševanje reklamacij, za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanje kupcev ter obiskovalcev ipd., vse v skladu z Obligacijskim zakonom (OZ), Zakonom o elektronskem poslovanju (ZEPT) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Blaž Miklavčič s.p. za namene izvajanja storitve spletne trgovine obdeluje predvsem naslednje podatke o uporabniku storitve (ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, naslov, davčna številka, številka tekočega računa, e-poštni naslov). Obdelava na podlagi pogodbe:
  Blaž Miklavčič s.p. poleg zbirk podatkov na podlagi zakona obdeluje tudi osebne podatke uporabnikov storitev za namen izpolnjevanje in izvajanja svojih obveznosti na podlagi pogodbenega razmerja, t.j. sklenjene pogodbe na daljavo oz. sklenjene kupoprodajne pogodbe v elektronski obliki in drugih pogodb iz naslova storitev, ki jih izvaja Blaž Miklavčič s.p.. V tem okviru Blaž Miklavčič s.p. obdeluje tiste osebne podatke, ki se ne obdelujejo na podlagi zakona (in so že omenjeni zgoraj), so pa potrebni za sklenitev pogodbe ter uveljavljanje pravic in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti Blaž Miklavčič s.p.. Blaž Miklavčič s.p. torej na podlagi pogodbenega razmerja osebne podatke uporabnikov obdeluje v kolikor je to potrebno za izvajanje in sklenitev pogodbe. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Blaž Miklavčič s.p. podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo (več o tem v peti točki Politike zasebnosti). Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Blaž Miklavčič s.p.:
  Blaž Miklavčič s.p. lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva Blaž Miklavčič s.p. ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, Blaž Miklavčič s.p. opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Na podlagi zakonitega interesa lahko Blaž Miklavčič s.p. posameznike za namene izboljšanja storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Blaž Miklavčič s.p. zaradi tehtanja tega interesa z interesi posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali. Skladno z zakonitim interesom lahko Blaž Miklavčič s.p. obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu. Obdelava na podlagi privolitve za obdelavo osebnih podatkov:
  Blaž Miklavčič s.p. lahko v določenih primerih zaproša posameznike, da podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, npr. za analizo osebnega okus, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica. Obveščanje v povezavi z obdelavo osebnih podatkov se izvaja na način, ki ga je v privolitvi izbral posameznik. Privolitev je veljavna samo, če je dana z jasnim pritrdilnim dejanjem, ki pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazil soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kot je s pisno, tudi z elektronskimi sredstvi, ali ustno izjavo. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svojo privolitev kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, ki ga opredeli Blaž Miklavčič s.p., pri čemer si Blaž Miklavčič s.p. pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba privolitve se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve. Veljavna je zadnja podana privolitev posameznika, ki ga prejme Blaž Miklavčič s.p.. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za uresničitev namena njihove obdelave, do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni ali za vse namene obdelav oz. skladno z rokom hrambe kot ga določa predvsem ZEPT. Kupec z opravljenim nakupom v spletni trgovini s prodajalcem sklene kupoprodajno pogodbo v elektronski obliki. Hrambo podatkov na podlagi kupoprodajne pogodbe zahteva ZEPT. Vsa opravljena naročila v spletni trgovini se morajo arhivirati za obdobje 10 let. Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje ali do morebitnega preklica privolitve. Preklic privolitve na vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezna vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

5. Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki:
 • zaposleni v Blaž Miklavčič s.p. (vaše podatke lahko obdelujejo zaposleni v Blaž Miklavčič s.p. v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil v skladu s predpisi),
 • pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti (npr. Finančna uprava Republike Slovenije),
 • pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, s katerimi ima Blaž Miklavčič s.p. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
 • druge osebe izključno, če ste dali privolitev v obdelavo,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.
Med zgoraj navedene uporabnike med drugim sodijo tudi podjetja, ki Blaž Miklavčič s.p. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter osebe, ki jih Blaž Miklavčič s.p. angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb oz. zakonskih obveznosti, kot so na primer zunanje računovodstvo, pošte, zastopniki Blaž Miklavčič s.p. v morebitnih sodnih in/ali izvršilnih postopkih, itd.
Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Blaž Miklavčič s.p. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Blaž Miklavčič s.p. lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Blaž Miklavčič s.p. podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Blaž Miklavčič s.p. sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika na elektronski naslov ali po pošti na naslov Blaž Miklavčič s.p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas.
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.
Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko Blaž Miklavčič s.p. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje Blaž Miklavčič s.p.:
 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.
Posameznikom Blaž Miklavčič s.p. omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Blaž Miklavčič s.p. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:
 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve posameznika Blaž Miklavčič s.p. zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Blaž Miklavčič s.p. zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.
b) pravica do popravka Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Blaž Miklavčič s.p. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Blaž Miklavčič s.p. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Blaž Miklavčič s.p. pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:
 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa Blaž Miklavčič s.p., pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, Blaž Miklavčič s.p. sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.
d) pravica do omejitve obdelave Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Blaž Miklavčič s.p. omeji obdelavo, kadar:
 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • Blaž Miklavčič s.p. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
e) pravica do prenosljivosti podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval Blaž Miklavčič s.p. v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Blaž Miklavčič s.p., ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
f) pravica do ugovora Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Blaž Miklavčič s.p. ali tretja oseba. Blaž Miklavčič s.p. preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.
Zgornje pravice uveljavite tako, da s pisno zahtevo, poslano na naslov: Blaž Miklavčič s.p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas ali po elektronski pošti na naslov blazm@goblin85.com zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali.

7. Pravica do pritožbe

V Blaž Miklavčič s. p. si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov blazm@goblin85.com ali po pošti na naslov Blaž Miklavčič s. p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri Blaž Miklavčič s. p.. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Blaž Miklavčič s. p. meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri Blaž Miklavčič s. p. v roku 15 dni. Blaž Miklavčič s. p. mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

8. Zagotavljanje točnih, popolnih in ažurnih podatkov

V Blaž Miklavčič s. p. si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bodo vaši osebni podatki pri nas skrbno obdelovani in varovani z ustreznimi tehnološkimi in organizacijskimi sredstvi za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih in drugih zaupnih podatkov. Ne glede na navedeno vas želimo opozoriti, da imate pravico vložiti pritožbo, če menite, da se osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov blazm@goblin85.com ali po pošti na naslov Blaž Miklavčič s. p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu RS, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri Blaž Miklavčič s. p.. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Blaž Miklavčič s. p. meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu RS vloži obrazloženo pritožbo pri Blaž Miklavčič s. p. v roku 15 dni. Blaž Miklavčič s. p. mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

9. Spremembe Politike zasebnosti

Blaž Miklavčič s. p. si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.
V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako Blaž Miklavčič s. p. uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz., kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.
Blaž Miklavčič s. p. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Blaž Miklavčič s. p. varuje njihovo zasebnost.

10. Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov info@fajnbodi.si ali nam pišete na naslov: Blaž Miklavčič s. p., Kladje 1, 4224 Gorenja vas.

11. Veljavnost in objava Politike zasebnosti

Ta Politika začne veljati 28.10.2023 in se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.